جشتاد - C4جشتاد - C4
مرهق
غشتاد - C3غشتاد - C3
مرهق
غشتاد - C2
مرهق
غشتاد - C1
مرهق